Graph offeedreader
 • *
 • |\
 • * |
 • | *
 • |/
 • *
 • |\
 • * |
 • | *
 • |/
 • *
 • d06d580 (HEAD -> master) Merge branch 'master' of github.com:dewomser/feedreader by dewomser <webmaster@untergang.de> 2020-06-27 05:20:40 +0200;
 • 38de42d DatenMüll gelöcht by dewomser <webmaster@untergang.de> 2020-06-27 05:18:17 +0200;
 • a5a760f SuperlinterBash-Test bestanden by Stefan Höhn <webmaster@untergang.de> 2020-06-27 05:15:23 +0200;
 • b8658cd Merge remote-tracking branch 'refs/remotes/origin/master' by dewomser <webmaster@untergang.de> 2020-06-27 05:03:44 +0200;
 • 3b760b2 action workflow superlinter by dewomser <webmaster@untergang.de> 2020-06-27 05:00:44 +0200;
 • a03e882 readme init by Stefan Höhn <webmaster@untergang.de> 2020-06-27 03:33:01 +0200;
 • 162b62e erster commit by dewomser <webmaster@untergang.de> 2020-06-27 03:16:11 +0200;